• PDF

Vypracování aktuálního stavebně-historického průzkumu bylo základním materiálem k jednání s institucemi dotčenými stavebním řízením. Kromě běžných orgánů státní správy a rozvodných závodů vydal své souhlasné stanovisko i Státní památkový ústav Středních Čech, Okresní úřad Praha západ – referát regionálního rozvoje a Správa chráněných krajinných oblastí ČR – Český kras, na jehož území se tvrz nachází. Po vyřízení legislativy mohly být zahájeny stavební práce.


Hlavním zájmem bylo s maximální mírou ohleduplnosti využít a zachovat stávající dispozice a konstrukce, rozsah stavebních úprav zcela minimalizovat, pokusit se především o renovaci stávajících konstrukcí a maximálně o dostavbu příček a přístaveb, kde bylo možné opětovné budoucí odstranění beze ztrát původních konstrukcí. Pro prostupy konstrukcemi bylo plně využito stávajících otvorů, nebo dočasně zazděných původních historických prostupů, případně i prostupů vzniklých dosavadní destrukcí konstrukcí. Např. u schodiště v galerii mezi 2. a 3. nadzemním podlažím, kde chyběla stropní konstrukce a byly zde nalezeny otisky po původním schodišti.

Velký sál galerie – pohled do hlediště

Velký sál galerie – pohled ke schodišti

Velký sál galerie – pohled do hlediště

Velký sál galerie – pohled do hlediště

Dále u klenby v přízemí, kde se zřítila její část vlivem zatékající vody a mrazu. Vzniklý otvor byl využit pro vedení nového vřetenového schodiště do patra.

Klenba v přízemí je dnes vstupní halou

Klenba v přízemí je dnes vstupní halou

Největší zásahy bylo nutné provést ve vyhořelém křídle, které bylo poškozeno požárem
r. 1942. Další působení povětrnostních vlivů, změny vlhkosti, promrzání, smršťování, nedostatky a vady v materiálu, tj. smíšené zdivo na nekvalitní maltě a absence jakékoliv izolace a konečně nedostatečná údržba byly důvodem celkové devastace západního křídla.
V závěru statického posudku bylo uvedeno: „Vnitřní zdi západního křídla 2. NP jsou v havarijním stavu ohrožující bezpečnost, a proto je nezbytně nutné jejich odstranění".

Chodba vyhořelého křídla z obou pohledů

Chodba vyhořelého křídla z obou pohledů Chodba vyhořelého křídla z obou pohledů

 

Aby byl i tento zákrok co možná nejšetrnější, byly sejmuty vzorky fabionů z původních stropů a zachovány jejich profily pro pozdější rekonstrukci na nové trámové záklopové stropy s podbitím z rákosu. Okna, okenice a špalety byly použity jako vzory pro výrobu přesných kopií. Některé dveře se podařilo zrestaurovat a nafládrovat dle původní technologie.
Po tomto největším stavebním zákroku dostalo konečně po 59 letech západní křídlo nový krov a celá budova novou sedlovou střechu. Rozteče vazných trámů nového krokevního systému krovu vyšly ze zjištění přímo na místě a odpovídají roztečím původního krovu, systému se všemi plnými vazbami. Vzhledem k moderním technologiím byl místo čepovaných či plátovaných hambalků zvolen systém částečně plátovaných kleštin se svorníkovým spojem.
Původně zdokumentovaná čtyřboká barokní věž s cibulovou bání a lucernou byla nahrazena jen malou zvonicí. Důvodem bylo stanovisko památkářů, že barokní úprava není z historického hlediska pro tuto budovu prioritním architektonickým obdobím, a že i ve své době působila cizorodě.

Pohled na hlavní průčelí tvrze

Pohled na hlavní průčelí tvrze

Restaurátorské práce barokního slohu, zřejmě z konce 18. století se tedy uplatnily jen v kapli. Pod silnou vrstvou nečistot, ztvrdlých krust, přemaleb a zákalů se na zachovalých omítkách rýsovaly opakující se motivy geometrických rámců, jejichž bohatě se měnící doprovodná ornamentika se dala jen těžko odhadnout. Jednalo se o ozdobné obdélníky, uvnitř každého rámce byly malované vázy s girlandou pnoucích se rostlin a různě rozvíjené rokaje. Kaple byla poškozena požárem r. 1942 a nebyla až do r. 1958 zastřešena. Tento stav si vyžádal téměř 3 měsíce restaurátorských prací, které probíhaly od fotodokumentace výchozího stavu, přes sondážní průzkum, snímání nečistot mechanickou a poté i složitou chemickou metodou, odstranění novějších tmelů, hloubkovou injektáž vodní disperzí pro přichycení uvolněné omítky ke zdivu, dotmelení ztrát v omítce vápeno-pískovým štukem, scelující retuš a rekonstrukci částí nové omítky. Na závěr byly plochy opatřeny fixáží a provedena závěrečná fáze fotodokumentace nového stavu.

Kaple

Kaple
Kaple2

Veškeré dostavby byly provedeny v cihle na vápennou maltu, v podkroví, kde se změnilo užívání z půdy na obytný prostor, bylo použito sádrokartonů nebo dřevěné bedněné konstrukce, dělící zvukově izolační příčky byly vyzděné s vloženou izolací. Pod konstrukce podlah se pro vyrovnání a dosypání rubů kleneb použila specielní směs keramzitových kuliček s betonem, což klenby odlehčilo a zároveň tepelně i zvukově odizolovalo.

Podkroví – apartmá Hovorčovických z Kolivé hory

Podkroví – apartmá Hovorčovických z Kolivé hory

Podlahy v přízemí a ve sklepě byly položeny na násyp, v případě betonových podlah bylo dbáno na odvětrání styku podlah se stěnami.

Románský sklep

Románský sklep

Do otvorů byla osazena dřevěná špaletová okna, většinou kopie původních, dveře pak osazeny do dřevěných zárubní, z větší části renovovaných, nebo jejich replik. Zachováno zůstalo i zábradlí v chodbě jižního křídla. Vázový tvar jeho šprušle byl použit jako vzor pro výrobu všech ostatních zábradlí v domě.

Arkádová chodba v průběhu a po rekonstrukci

Arkádová chodba před, v průběhu a po rekonstrukci

Klasické dřevěné konstrukce bylo použito i v novém zasklení všech dosud otevřených otvorů v přízemí směrem do vnitřního nádvoří.

Nádvoří východní křídlo

Nadvori_4

Nádvoří jižní křídlo

Nádvoří před a po rekonstrukci

Omítky byly provedeny z vápenných omítkových směsí, obnoveny byly římsy na vnitřním nádvoří a na vyhořelém křídle na vnější fasádě. Barevné řešení fasády bylo navrženo na základě stávající barevnosti, použitá barva byla vybrána pro svou prostupnost, aby nedošlo k uzavření struktury zdi a její následné destrukci.

Nádvoří západní křídlo

Nádvoří západní křídlo

Nádvoří severní křídlo

Nádvoří

Rekultivace zahrady spočívala ve změně celkové koncepce tak, aby na její ploše vznikl anglický park s altánem, tenisovým a squashovým kurtem a francouzská zahrada s petanquovým hřištěm a fontánkou. Opravu si vyžádala i kamenná obvodová zeď, která je též památkově chráněna.

Zahrada

Stavební práce byly dokončeny v září 2003.

Průčelí tvrze