• PDF

Úryvky z farních kronik,

které velice pečlivě uchovává pan Hubert Poul z Černošic, za což mu patří veliké díky.

Memorabilia Parochiae Třebotoviensis

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého započato ode mne Františka Kellnera faráře rokem 1841.

Osada

Kronikář Hubert Poul

Poul

farní
Skládá se z vesnic: 1. Třebotov o 67 číslech domovních s 402 dušemi, mimo faru jest tu škola, myslivna, vinopalna, klusárna a dva mlýny. Samé jméno ukazuje na vysoké stáří obce již za dob pohanských. Snad tu býval i župní hrad a spolu s ním i chrám pohanský, v kterém se treby čili oběti odbývaly. Vesnice ta tvořila za dávna zvláštní samostatný statek, který dle hlavní knihy zemských desek titt. Ve.VII.Fol.85. byl v roce 1630 od Zbraslavského kláštera za 8.000 kop Míšeňských zakoupen a s panstvím Zbraslavským spojen. Nynější farní dům byl původně hrad čili zámek statkářův a nacházel se v něm také malý pivovar, jak doposud samé místnosti v jižním křídle domu patrně jeví a také pověst zde o tom jde. Za dob klášterských míval tu hospodářský správec svůj stálý a opatové zbraslavští svůj letní byt, a sice tito v severním křídle domu; od nich asi pochází zdejší kaple domácí, v níž to, - jak jsem to sám od posledních tří farářů zdejších slyšel,- po opatech také potemní farářové zdejší klášterní i světští mši sv. čítali. Nynější stůl oltářní jsem já nechal tam postavit na místo starého již zetlelého.
Nad vraty nynějšího domu farního bývala vížka s hodinami, kteréžto poslednější za farního administrátora pana Neudorfera dostaly se do vsi Líšnice na zdejším panství, sama pak vížka již bez hodin, ale ještě s ciferníkem, kterou jsem zde sám co bývalý kaplan Zbraslavský viděl, - byla za zdejšího Johana Františka Biedermana pro vetchost zhozena. Po zrušení kláštera Zbraslavského byl sem do bývalého zámku farní byt přeložen, který před tím býval v č. d. 9 v nynějším a mykytevském statku Cicvárkově; odtud má při samém tom statku zdejší fara ještě zahrádku, a mimo to vyhradilo a zachovalo se až dosud zdejším farářům to právo, skrze onen dvůr Cicvárkův v č. d. 9 povozem ku farní stodole a ku farním polím jezditi…

 

František Kellner

Kellner

Praha 1841
Dne 17. Března po polednách přijel jsem já František Kellner co nově dosazený Farář do Třebotova s prázdnýma rukama do prázdné Fary, která – jakož i kostel – jest na spadnutí, pole farní jsou nezasetá, nezoraná a mnoholetým – právě pak rokem 1840 došlým – pachtem vysátá, tak že zkusiv pro vlastní nemajícnost volnou část jejich opět pronajmouti, byl bych

ve veřejné dražbě za 81 měr utržil 89 Fa13drC.m. Nezbylo mi tedy nic, leč polnost celou na vlastní režii podržeti, a poznenáhla křísiti.

Praha 1842
Byl náramně suchý, jako 1835. Všechny studně v zdejší vesnici byly prázdné, tak že celá ves do farní studně pro vodu chodila. Mlýny potoční stály, a na říčních jako Černošickém platilo se od mletí.

Praha 1854
Dne 4. září biřmoval v Třebotově nejdůst. Pan Cardinal Arcibiskup; zdejších biřmovanců bylo 552 mimo farníky Tachlovické a Dobřichovické, kteří sem povoláni byli. Právě ještě včas dostal se pan Cardinal do dávné spousty zdejšího farního domu ; neb osm dní na to došlo konečně po stálém usilování na vydatnou opravu; an celá střecha byla nově taškami pokryta, stropy pokojů deštěm skrze shnilou šindelovou střechu vnikajícím sesuté obnoveny, podlaha a okna do pokojů dána. Stálo to 1440 fr. C.M. K čemuž já dvanáctým dílem, tedy stodvacet fr. C.M. přispěti musel; ješ to již od počátku sám ze svého nechával jsem částečně střechu opravovat, studni obroubit, koňské stání špalíky vydláždit, pro všechen dobytek kamenné žlaby, jichž to jeden sáh 7 fr.C.M. stál, i vikýř s rumpálem na půdě udělal, an prvé sláma a seno muselo se od lidí na půdu vynášet; nejnověji vloni nechal jsem chlév prodloužit a nynější čeledník zřídit, kamna do tří pokojů postavit, což mě 274 fr.C.M. stálo.

Matěj Krotký

Krotk


1870 – 21. listopadu přišel do Třebotova farář Krotký

1875– Pro farnost Třebotov nejvýš důležitý. Toho roku – když v červenci farář Matěj Krotký prosil Jeho Eminenci Nejdůstojnějšího Páně Arcibiskupa, Kardinála Bedřicha Schwarzenbergra, aby při Generální Vizitaci posvětil chrám Páně v Třebotově – Jeho Eminence rozhodla, že 8. 9. října 1875 toto vykoná: bude bydliti na faře v Třebotově a to vykonal. Za příčinou staly se mnohé a velké opravy na kostele a faře v Třebotově  od Sl. K. Patronátu. Obec celá – chrám Páně – fara – stavení vyozdobeny dle možnosti nejvíce – první třída poměněna v kapli s oltářem pro ostatky Svatých.
8.ho října 1875 v pátek odpoledne k večeru. (Zůstával jeho Eminence na Zbraslavi odkud vyjížděl po osadách, vyjma v Třebotově, kde si umínil přebývati) ,- vydal ze Zbraslavi odpoledne se svým komorníkem v kočáře. On ale sám konal cestu tu ponejvíce pěšky a rovny za ním … A do Třebotova při hlaholu zvonů  a střelbě přišel pěšky – svěží a se Laskavě a Přísně usmívaje a žehnaje  zástupu. Vcházejíc branami vkusně ustrojenými do farní budovy, nad jejímž portálem vkusně umístěny znaky rodů Schwarzenberg a Oeltingen z Norimberka
Uveden do 8.y prelátských pokojů – od domácího faráře nejpokorněji přivítán, ani že nespočinul, - blížil se večer, odebral se s námi kněžími do připravené kaple ve škole, kdež též přítomno obecenstvo a započalo malé Sv. břaviáře při světle až kdes do noci – po čemž na faře večeře postní, kde jeho Eminenci jakožto před Svatým Duchem páně sám – stolku v malenko povečeřel a ke svým modlitbám brzy se do svých pokojů se svými cesasními odebral. Někteří kněží tu zůstali noclehem.

Consecratio Ecelesiae
9.X.1875
To 8.ho října – 9. října 1875 brzy počato se svěcení chrámu Páně u přítomnosti obecenstva farního…